Hoe succesvol en probleemloos verhuren

 

Enkele tips hieronder opgelijst:

  1. Selecteer uw huurders

1.1. U en niemand anders bepaalt aan wie u verhuurt!

Als u de berichten in sommige media zou geloven, dan lijkt het wel alsof u als eigenaar niet het recht heeft om vrij te kiezen aan wie u verhuurt.

Anderhalf jaar geleden was er in de media heel wat te doen over een verhuurder die veroordeeld werd wegens discriminatie omdat hij een huurder zocht met een vaste arbeidsovereenkomst en een inkomen van minstens € 2.000. Weet dat dergelijke kranten­artikels zelden volledige en voldoende genuanceerde informatie geven.

U heeft nog altijd het recht om op zoek te gaan naar de ‘ideale’ huurder.

Als verhuurder kiest u in principe nog altijd vrij met welke kandidaat u uiteindelijk in zee gaat.

U hoeft naar de andere kandidaten toe ook helemaal niet te motiveren waarom u uw keuze liet vallen op de ene of de andere kandidaat.

1.2. Discrimineren is wel verboden

Toch betekent dit niet dat alles toegelaten is bij uw keuze tussen de verschillende kandidaten. U mag uw kandidaat-huurders namelijk niet discrimineren. Bij de keuze van een nieuwe huurder is het dan ook verboden om kandidaat-huurders te weigeren op basis van onredelijke criteria die u niet objectief kunt staven.

U mag uw kandidaat-huurders nooit discrimineren op basis van geslacht, leeftijd, nationaliteit, seksuele geaardheid, etnische afkomst, enz. De criteria die u hanteert om een huurder te kiezen moeten dan ook in principe irrelevant zijn voor die keuze.

1.3. Wanneer is er sprake van discriminatie?

U mag bv. aan personen van vreemde origine niet weigeren om het pand te bezichtigen. U mag ook aan de telefoon de huurprijs niet verhogen omdat u hoort dat een kandidaat een andere nationaliteit heeft en de Nederlandse taal niet goed machtig is. U mag al evenmin de huur verbreken omdat u vaststelt dat uw huurders een koppel van hetzelfde geslacht vormen.

Het bezoek van een kandidaat a priori weigeren omdat hij bv. een handicap heeft, kan evenmin. Iemand van een vreemde nationaliteit of een persoon met een handicap weigeren omdat hij of zij geen voldoende vast inkomen kan aantonen, is echter wel toegelaten.

U mag ook aan andere personen geen opdracht geven om te discrimineren. Zo mag u bv. aan een makelaar niet vragen om niet aan vreemdelingen te verhuren. U mag hem al evenmin de opdracht geven enkel op zoek te gaan naar huurders met een ‘traditioneel’ gezin (waarbij u bv. partners van hetzelfde geslacht uitsluit).

Zelfs als uw makelaar u zou vragen of u bepaalde voorkeuren voor huurders heeft, drukt u die maar beter niet uit. Doet u dat toch, dan riskeert u theoretisch gezien een sanctie. De makelaar zou die ‘voorkeuren’ immers weleens in zijn verhuurdossier kunnen vermelden…

1.4. Vraag altijd een loonfiche of een ander bewijs

In de media kwam het over alsof u niet langer rekening mag houden met het inkomen van kandidaat-huurders. Dat klopt absoluut niet. U mag wel degelijk eisen dat een huurder vol­doende solvabel is om de huur te kunnen betalen.

Een goede en vrij algemeen aanvaarde vuistregel is dat u vooropstelt dat de huur maximaal 1/3 van het inkomen van de huurder mag bedragen.

U mag echter niet eisen dat dit inkomen voortkomt uit een arbeidscontract en andere soorten huurders (bv. zij die een uitkering krijgen) zo al op voorhand uitsluiten.

U kunt dus wel perfect aan de kandidaat-huurder vragen dat hij u een bewijs voorlegt van zijn inkomsten (zo bv. een loonfiche of een bewijs dat hij een vervangingsuitkering geniet). U mag andere relevante elementen zoals een borg of een bewijs van betaling van eerdere huur­gelden echter niet zonder meer afwijzen.

1.5. Welke andere criteria mag u nog hanteren?

Als dat objectief verantwoord is, kunt u bij uw selectie ook rekening houden met andere elementen.

Heeft u bv. een appartement in een gebouw waar nagenoeg allemaal bejaarden wonen, dan kunt u ervoor kiezen om niet te verhuren aan een jongere of aan een student.

Heeft u een appartement op een verdieping terwijl er geen lift is in het gebouw, dan zou u er ook voor kunnen opteren om niet aan een gehandicapte te verhuren.

Eens polsen of een kandidaat-huurder bereid is u toe te laten met zijn vorige verhuurder contact op te nemen vertelt ook vaak veel. Een correcte huurder die te goeder trouw is, heeft daar dikwijls geen enkel probleem mee. Referenties mag u volgens de Privacycommissie echter wel enkel controleren als de kandidaat-huurder over geen andere elementen beschikt om zijn geschiktheid als huurder aan te tonen.

Een verdere leidraad bij wat toegelaten is en wat niet vindt u terug op de site

http://www.diversiteit.be/sites/default/files/legacy_files/Huisvesting/.

1.6. Welke sancties riskeert u?

Als u zich toch bezondigt aan discriminatie, bestaat de kans dat daar geen haan naar kraait. Toch is ook het risico dat u een sanctie oploopt wel degelijk reëel. U kunt eventueel veroordeeld worden tot betaling van een schadevergoeding aan een kandidaat die onterecht niet weerhouden werd.

In ernstige gevallen van discriminatie riskeert u ook strafsancties. Dat overkwam een ver­huurder die in een huuradvertentie “geen vreemdelingen” vermeld had. Een eigenaar die aan zijn vastgoedmakelaar gevraagd had om enkel aan ‘traditionele’ koppels te verhuren, werd bv. ook veroordeeld omwille van dit discriminerend gedrag.

Bron: Vastgoed & meer

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK