Een pand kraken is nu illegaal (deel 1)

De situaties van ei­ge­naars die bij hun terugkeer naar hun pand machteloos moesten vaststellen dat hun eigendom gekraakt werd, liggen normaal gezien achter de rug. De nieu­we an­ti-kraak­wet, die sinds 16 november 2017 van kracht is, moet daar komaf mee maken.

De op­een­sta­pe­ling van kraken bracht het wets­ont­werp tegen deze praktijk in een stroom­ver­snel­ling en re­sul­teer­de in een nieu­we wet. ‘Met de maat­regel krij­gen ei­ge­naars meer rechts­ze­ker­heid tegen kwaad­wil­li­ge kra­kers. Die be­scher­ming be­stond al als het pand be­woond was, maar was min­der dui­de­lijk als het pand niet ge­bruikt werd’, zegt mi­nis­ter van Jus­ti­tie Koen Geens (CD&V). In­tus­sen is er in Gent een test­ca­se:  er werd een klacht in­ge­diend tegen kra­kers van een on­be­woond pand in de deel­ge­meen­te Le­de­berg.

Met de nieu­we wet wordt ook het kra­ken van on­be­woon­de panden straf­baar, na een klacht van de ge­du­peer­de. Het toe­pas­sings­ge­bied wordt uit­ge­breid tot ‘het bin­nen­drin­gen, het be­zet­ten of het ver­blij­ven in een pand zon­der zelf hou­der te zijn van een titel of recht’. Ver­zwa­ren­de om­stan­dig­he­den zoals be­drei­ging, ge­weld of in­braak zijn niet lan­ger ver­eist.

  1. Wat als een be­woond huis of ap­par­te­ment wordt ge­kraakt?

In de prak­tijk wor­den zo goed als nooit be­woon­de panden ge­kraakt. ‘Als dat toch ge­beurt, kun­nen de kra­kers on­mid­del­lijk wor­den aan­ge­hou­den en bin­nen 24 uur voor de on­der­zoeks­rech­ter wor­den voor­ge­leid’, zegt Lode Vran­c­ken, vre­de­rech­ter en ere­voor­zit­ter van het Ko­nink­lijk Ver­bond van de Vre­de- en Po­li­tie­rech­ters.

‘Het kra­ken van een be­woond pand is een mis­drijf dat kan uit­mon­den in een ge­van­ge­nis­straf van maxi­maal twee jaar.’ Het be­grip ‘be­woond’ wordt ruim geïnter­pre­teerd: een in­schrij­ving in het be­vol­kings­re­gis­ter op het adres is niet ver­eist. Een kot of een va­kan­tie­wo­ning kan dus ook be­woond zijn.

  1. Welke pro­ce­du­re geldt voor on­be­woon­de panden?

‘Voor on­be­woon­de panden is het ook met de nieu­we wet niet mo­ge­lijk om ’s mor­gens de po­li­tie te bel­len omdat er kra­kers in een pandzit­ten, in de hoop dat ze er in de na­mid­dag al wor­den uit­ge­zet’, zegt Maar­ten Dam­bre, ad­vo­caat en pro­fes­sor aan de Uni­ver­si­teit Gent. U moet nog al­tijd een pro­ce­du­re door­lo­pen. Naast de pro­ce­du­re bij de vre­de­rech­ter, kunt u voort­aan ook een klacht bij de po­li­tie neer­leg­gen. Dat kan niet al­leen door ei­ge­naars, ook vrucht­ge­brui­kers of huur­ders kun­nen een ont­rui­ming vra­gen.

Met de nieu­we wet wordt ook het kra­ken van on­be­woon­de panden straf­baar.

De rol van de vre­de­rech­ter is in de nieu­we wet ver­sterkt: in drin­gen­de ge­val­len kan hij bin­nen tien dagen de uit­huis­zet­ting be­ve­len.

Hoe loopt de pro­ce­du­re? Als u de iden­ti­teit van de kra­kers kent, kan een vor­de­ring in­ge­steld wor­den ‘bij ver­zoek­schrift op te­gen­spraak’. Beide par­tij­en moe­ten dan bin­nen acht dagen voor de vre­de­rech­ter ver­schij­nen. ‘Een pro­bleem is dat een ge­tuig­schrift van woonst van de kra­kers moet wor­den voor­ge­legd. Dat is in de prak­tijk on­mo­ge­lijk omdat de kra­kers nooit op het adres in­ge­schre­ven zijn’, klaagt Vran­c­ken aan.

Als u de iden­ti­teit van de kra­kers niet kent, moet u een vor­de­ring bij ‘een­zij­dig ver­zoek­schrift’ dat on­der­te­kend is door een ad­vo­caat in­die­nen. U – de ei­sen­de par­tij – wordt dan bin­nen twee dagen ge­hoord.

De vre­de­rech­ter moet al­tijd beide par­tij­en trach­ten te ver­zoe­nen. Als hij daar­in niet slaagt, dan zal hij de termijn be­pa­len waar­bin­nen de kra­kers het pand moe­ten ver­la­ten. U moet aan­klop­pen bij de vre­de­rech­ter die be­voegd is voor de lig­ging van het kraakpand. Om een pro­ce­du­re voor het vre­de­ge­recht te star­ten moet u een rol­recht van 40 euro be­ta­len en 20 euro voor het rechts­bij­stand­fonds (pro-De­o­fonds).

Een twee­de piste is om klacht in te die­nen bij de po­li­tie en aan de pro­cu­reur te vra­gen een bevel tot uit­huis­zet­ting uit te vaar­di­gen. Het par­ket moet over de si­tu­a­tie oor­de­len en kan bin­nen acht dagen een uit­huis­zet­ting be­ve­len. Nadat die be­slis­sing is aan­ge­plakt, heb­ben de kra­kers nog acht dagen de tijd om bij de vre­de­rech­ter in be­roep te gaan. Dat be­roep heeft een schor­sen­de wer­king.

Als de kra­ker zelfs na het bevel van de pro­cu­reur het pand niet ver­laat, kan de po­li­tie tot de ont­rui­ming over­gaan.

  1. Kan ik een­der wie uit mijn pand laten zet­ten?

Nee, de nieu­we kraak­wet is er al­leen voor het kra­ken in de strik­te zin van het woord. ‘U kunt er niet op te­rug­val­len bij huur­ge­schil­len, waar­bij een huur­der na de af­loop van het huur­con­tract in de wo­ning blijft wonen’, legt Vran­c­ken uit. Daar­voor blij­ven de be­staan­de pro­ce­du­res gel­den. ‘Ook in fa­mi­li­a­le ge­schil­len speelt de kraak­wet niet. Na een re­la­tie­breuk kan een part­ner niet op basis van de an­ti-kraak­wet een ex uit zijn ap­par­te­ment zet­ten.’

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK