Een pand kraken is nu illegaal (deel 2)

  1. Is de kraak­wet er al­leen voor wo­nin­gen?

De kraak­wet blijft niet be­perkt tot wo­nin­gen in de strik­te zin van het woord. Ze geldt ook voor een (woon)boot, ca­ra­van, va­kan­tie­ver­blijf, tuin­huis of ga­ra­ge­box. De wet is er ook voor wo­nin­gen die tij­de­lijk leeg staan omdat ze ge­re­no­veerd wor­den of omdat ze te koop of te huur staan. Ook kan­to­ren en be­drijfs­ge­bou­wen val­len onder het toe­pas­sings­ge­bied.

  1. Welke straf­fen ris­ke­ren kra­kers?

De mo­ge­lij­ke straf­fen zijn zwaar­der voor be­woon­de dan voor niet-be­woon­de panden. Voor het kra­ken van be­woon­de panden legt de wet een ge­van­ge­nis­straf op van 15 dagen tot 2 jaar en een geld­boe­te van 26 tot 300 euro. Voor on­be­woon­de panden is dat acht dagen tot een maand cel en een geld­boe­te van 26 tot 100 euro. De wet­te­lij­ke boe­te­be­dra­gen moe­ten nog ver­me­nig­vul­digd wor­den met een fac­tor acht. Dat zijn de zo­ge­naam­de op­de­cie­men.

  1. Moet een kra­ker bij een uit­huis­zet­ting on­mid­del­lijk ver­trek­ken?

Nee, een kra­ker krijgt daar­voor min­stens acht dagen de tijd. Die pe­ri­o­de moet het OCMW toe­la­ten op­vang te re­ge­len. ‘In uit­zon­der­lij­ke si­tu­a­ties – bij vries­kou bij­voor­beeld – kan de vre­de­rech­ter in een lan­ge­re termijn voor­zien, met een maxi­mum van een maand als het pandvan een par­ti­cu­lier is. Als het bij­voor­beeld over een over­heids­ge­bouw gaat, kan die termijn tot zes maan­den ver­lengd wor­den’, zegt Vran­c­ken.

  1. Wat met de scha­de die kra­kers aan­richtten?

Als de kra­kers scha­de heb­ben aan­ge­richt of water of elek­tri­ci­teit heb­ben ver­bruikt, kunt u die kos­ten niet op hen ver­ha­len op basis van de an­ti-kraak­wet. ‘Er moet een apar­te pro­ce­du­re wor­den in­ge­steld of u kunt zich bur­ger­lij­ke par­tij stel­len als de kra­kers straf­rech­te­lijk ver­volgd wor­den’, zegt Dam­bre.

‘Voor zo’n ex­tra­con­trac­tu­e­le aan­spra­ke­lijk­heid moet u aan­to­nen dat er scha­de, een fout en een cau­saal ver­band tus­sen beide is, maar bij een mis­drijf is er so­wie­so een fout. Hoe­wel een pro­ce­du­re the­o­re­tisch kan, is in de prak­tijk de kans om bij klas­sie­ke kraak de scha­de ver­goed te zien zo goed als nihil. Heel vaak heb­ben kra­kers amper be­zit­tin­gen en zijn die bo­ven­dien zo goed als niets waard. Een goede (brand)ver­ze­ke­ring met een uit­brei­ding tegen het in­braak­ri­si­co biedt meer soe­laas.’

Bron: Netto/De Tijd

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK