Bijeenroeping gewone algemene vergadering

Zoals geweten, houdt de syndicus van een gebouw, tijdens de periode die het reglement van mede-eigendom voorschrijft, jaarlijks een algemene vergadering. Artikel 577-6, §3 Burgerlijk Wetboek bepaalt de vorm waarin de uitnodiging voor deze
vergadering moet gebeuren. De bijeenroeping geschiedt meer bepaald bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel
te ontvangen. De regel is dus de aangetekende zending, alle andere vormen van communicatie zijn slechts rechtsgeldig indien de betrokkenen hier expliciet mee akkoord zijn gegaan. Het belang van dit principe mag niet worden onderschat. Indien de
bijeenroeping van de algemene vergadering immers niet volgens deze vormvoorschriften is gebeurd, dan vormt dit gebrek een grond tot nietigverklaring van (alle) beslissingen van de algemene vergadering. De rechter die beslist tot vernietiging van de beslissingen van de algemene vergadering, zal zich echter beperken tot
de annulatie van de beslissingen, maar zal niet in de plaats van de algemene vergadering beslissen. De algemene vergadering zal zich dus opnieuw, na een geldige bijeenroeping, over deze punten moeten buigen.

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK