3 maanden waarborg goedgekeurd! Opgelet met indexatie!

Op 7 december werd het Vlaams Woninghuurdecreet gepubliceerd in het Staatsblad. De Vlaamse Regering keurde eveneens de uitvoeringsbesluiten met ingang van 1 januari 2019 goed. Dit betekent dat de huurwaarborg van 3 maand daadwerkelijk mag gevraagd worden vanaf 1 januari, dit wil zeggen voor contracten die afgesloten worden vanaf 1 januari. Inderdaad, contracten die in werking treden na 1 januari, maar die door de partijen ondertekend zijn vóór 1 januari 2019, moeten nog opgesteld zijn volgens de “oude” huurwet.
Dit alles betekent dus dat het Vlaams Huurdecreet op 1 januari wel degelijk, in tegenstelling tot wat sommige bronnen nog vermelden, volledig in werking kan treden.

Huurwaarborglening
De Vlaamse Regering heeft, na advies van de Raad van State, definitief het besluit rond de huurwaarborglening goedgekeurd. De huurwaarborg die vanaf 1 januari 2019 maximaal kan worden gevraagd bedraagt drie maanden. Door dit maximum krijgt de verhuurder meer zekerheid. De huurwaarborglening moet een oplossing bieden voor kandidaat-huurders om de gevraagde waarborg te kunnen betalen.
Het gaat om een renteloze en anonieme huurwaarborglening waarbij Het Vlaams Woningfonds als kredietgever optreedt. Het bedrag van de huurwaarborglening bedraagt maximaal 1.800 euro, maar kan worden verhoogd als de aanvrager (zijnde de kandidaat-huurder) personen ten laste heeft en indien de woning in stedelijk gebied ligt. Beide verhogingen moeten achter elkaar worden toegepast. Het basisbedrag van 1.800 euro wordt jaarlijks geïndexeerd. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de huurwaarborglening door de huurder ook kan gebruikt worden voor het stellen van een zakelijke zekerheidsstelling (het kan hier bv. gaan om een kapitalisatiebon of een obligatie) bij een financiële instelling. Tot slot mag de huurovereenkomst waarvoor de lening werd aangevraagd max. drie maand oud zijn op datum van de aanvraag.
Uitvoeringsbesluit Vlaams Woninghuurdecreet
Ook werd het besluit goedgekeurd dat uitvoering geeft aan een aantal bepalingen uit het Vlaams Woninghuurdecreet. Dit bevat o.a. de richtinggevende lijst van kleine herstellingen, een niet-limitatieve lijst van kosten en lasten die aan de huurder of verhuurder kunnen worden aangerekend en een modelformulier in te vullen door de financiële instelling waardoor de huurder aan de verhuurder kan bewijzen dat de huurwaarborg werd gesteld. Het agentschap Wonen-Vlaanderen zal de vulgariserende toelichting opstellen die wij u niet zullen onthouden. Deze toelichting bevat info over regelgeving aangaande o.a. de normen van gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid, de schriftelijke huurovereenkomst, het belang van een omstandige plaatsbeschrijving etc.

Tenslotte nog dit: met dit nieuwe huurdecreet wordt ook de wijze van berekening van de indexatie van de huurprijs gewijzigd! Inderdaad, de aanvangsindex van het nieuwe huurcontract is niet langer het indexcijfer van de maand die de datum van ondertekening van het contract vooraf gaat, maar is nu het indexcijfer van de maand die de datum van inwerkingtreding van het contract voorafgaat.

De Eigenaarsbond

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK