Bestuursakkoord Antwerpen: hier de ontwerptekst over de WOONSTAD

 1. WOONSTAD

 Met meer dan een half miljoen Antwerpenaren zijn we vandaag, en dat aantal zal de komende jaren nog stijgen. Dit brengt uitdagingen met zich mee die we niet uit de weg gaan. De stad wil haar woningaanbod afstemmen op een evenwichtige en gevarieerde bevolkingssamenstellingen om aan iedereen de kans te geven een succesvolle wooncarrière uit te bouwen. Afhankelijk van de levensfase waarin iemand zich bevindt, is er nood aan betaalbare starterswoningen, sociale woningen, bescheiden woningen, grondgebonden eengezinswoningen voor middenklassegezinnen en specifieke woningen voor ouderen. In onze stad moet elk type bewoner een betaalbare thuis vinden: voor starters en ouderen, voor alleenstaanden en grote gezinnen, voor huidige en toekomstige Antwerpenaren. We creëren een gevarieerd woonaanbod door efficiënt en slim te bouwen, door nieuwe modellen te ontwikkelen zoals het Antwerps Woonmodel en door hulp en informatie te geven. De welstandsvlucht stoppen, meer jonge mensen aantrekken, onze senioren kwalitatief laten wonen, daar gaan we voor.

 

Een algemene opwaardering van de woonkwaliteit is noodzakelijk. Het gaat hierbij ook om het verbeteren van de energiezuinigheid, met het oog op het behalen van de klimaatdoelstellingen en het verlagen van de maandelijkse energie-woonkosten. We kiezen resoluut voor de renovatie van het woonaanbod in onze stad. Leegstand en verkrotting pakken we hard aan. Ze halen het imago en de levenskwaliteit van een wijk naar beneden. Door de strijd op te voeren tegen huisjesmelkerij, leegstand en verkrotting, wordt de kwaliteit van het woonaanbod en handelspanden verbeterd. Hierdoor kunnen meer mensen een kwaliteitsvolle woning vinden én wordt de stad aantrekkelijker voor mensen en bedrijven om er zich te vestigen.

 

EEN GEVARIEERD EN BETAALBAAR WOONAANBOD

 

 1. De stad baseert zijn woonbeleid op de wooncarrière van de huidige en toekomstige Antwerpenaren. We willen, net zoals in ons sociaal beleid, een opwaartse mobiliteit creëren waarbij Antwerpenaren wonen en doorstromen naar gepaste woningen naargelang hun mogelijkheden, draagkracht, noden en
 1. We behouden maar verfijnen het instrument van de SOK (Stedelijke OntwikkelingsKosten). Zo betalen projectontwikkelaars op een transparante manier mee voor onder andere openbaar domein, betaalbaar wonen, groene ruimte, scholen, verenigingslokalen, kinderopvang en andere
 2. De stad concretiseert de maatregelen ten gunste van betaalbaar wonen die via de SOK kunnen worden
 3. We onderzoeken stimuleringsmaatregelen om verhuurders vrijwillig te laten instappen in een systeem van richthuurprijzen. Dit systeem geldt voor woningen die verhuurd worden aan de huurprijsgrenzen van de Vlaamse huursubsidie. Daarnaast gelden voorwaarden inzake duurtijd van het huurcontract en conformiteit van de
 4. De stad oriënteert huurders en verhuurders naar het nieuwe Vlaams huurgarantiefonds om kwetsbare mensen aan een woning te helpen en uithuiszetting te

 

 

 1. Door de tendens van grotere eengezinswoningen op te splitsen in kleinere appartementen, verkleint niet alleen het aanbod. Het bestaand aanbod eengezinswoningen wordt ook steeds duurder. Beide aspecten zorgen dat gezinnen de stad verlaten. Nochtans verkiezen ze om in de stad te blijven en heeft de stad hen nodig. De mogelijkheid tot het omvormen van eengezinswoningen (woningen tot 350 m²) naar kleinere woonentiteiten wordt verder beperkt en
  1. Voor nieuwe woningen, vooral voor appartementen, worden realistische en gezinsvriendelijke minimumoppervlaktes gehanteerd als vergunningsvoorwaarde. Ook wordt een woningmix opgelegd bij grotere bouwprojecten om voldoende diversiteit in het woningaanbod te creëren.

 

 

SOCIALE EN BESCHEIDEN WONINGEN

 

 1. Mits behoud van het Vlaamse financieringssysteem leveren we deze legislatuur 000 nieuwe of grondig vernieuwde sociale woningen op.
 2. Woonhaven en de andere huisvestingsmaatschappijen blijven verder fors investeren in de grondige renovatie (ook op energetisch vlak) en het onderhoud van het sociaal woningareaal.
 3. Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen wordt geëvalueerd met de focus op alleenstaande ouders met kinderen, mensen met een laag inkomen uit arbeid en mensen die al lang in de stad wonen en al lang wachten op een sociale woning.
 4. De toewijzingsvoorwaarden voor sociale huisvesting worden strikt toegepast, gecontroleerd en Fraude – en zeker het verzwijgen van onroerend bezit in binnen- of buitenland, domiciliefraude en onderverhuring – wordt niet getolereerd. We dringen aan op een performant systeem dat op federaal niveau moet worden uitgewerkt om die informatie vlot ter beschikking te stellen van sociale huisvestingsmaatschappijen. In afwachting zetten we de bestaande controle- instrumenten verder in.
  1. Overlast (sluikstorten, lawaai …) in de sociale huisvesting wordt snel en kordaat aangepakt. Het systeem van administratieve boetes wordt consequent toegepast én uitgebreid. Ook bepaalde medewerkers van sociale huisvestingsmaatschappijen krijgen GAS-bevoegdheid. Mensen die hun sociaal huisvestingscomplex systematisch onleefbaar maken, krijgen geen toegang meer tot sociale
 5. Sociale huurders hebben recht op een goede dienstverlening. Ook dat bevordert de leefbaarheid. We garanderen een snelle tussenkomst bij technische mankementen. Huurgeschillen en betalingsproblemen worden, in samenwerking met het OCMW, aangepakt voor financiële problemen de sociale huurder boven het hoofd groeien. We polsen regelmatig naar tevredenheid bij de
 6. We schakelen (niet-)inwonende conciërges in die de leefbaarheid in sociale appartementsblokken De stad gaat daarvoor ook in dialoog met de andere huisvestingsmaatschappijen.

 

 

 1. Onderzoek toont aan dat kwetsbare buurten, mits de juiste ondersteuning, de kracht vinden om zich positief te Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de wijken geen bijkomende armoede te verwerken krijgen. We streven naar een gezonde sociale mix in onze wijken om de leefbaarheid in kwetsbare buurten te verbeteren.
 2. Om de procedures (wachtlijst, toewijzing, naleven regelgeving …) te optimaliseren en de aanpak van leefbaarheidsproblemen, fraude en dergelijke uniform uit te rollen, wordt het beheer van het patrimonium van alle sociale huisvestingsmaatschappijen op het grondgebied van Antwerpen in één hand gebracht. We streven daarbij naar een wendbare en werkbare structuur. In een tussenfase wordt gewerkt aan een centraal inschrijvingsregister. We blijven ruimte maken voor innovatieve initiatieven en experimenten binnen de sociale
  1. De implementatie van het model van bescheiden huurwoningen binnen de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt onderzocht. Er wordt onderzocht of een gestandaardiseerde procedure voor bescheiden huurwoningen kan uitgewerkt en geïmplementeerd naar analogie met de CBO procedure voor sociale woningen. Ze vormen ook bijkomend alternatief voor wie net uit de boot valt voor een sociale woning of een sociale woning verlaat. Aan de hand van een toewijzingsreglement wordt dit woningaanbod bestemd voor
 3. De stad zet het beleid waarbij eigenaars worden aangemoedigd om hun woning via   het SVKA te verhuren verder zodat het aanbod van woningen aan een sociale huurprijs op deze wijze verhoogt. Het sociaal verhuurkantoor is een belangrijke partner voor de stad op de private huurmarkt. We willen het aantal woningen verhogen door het lanceren   van informatiecampagnes en sensibilisering maar ook door de introductie van “huurzorgbeheer”. Hierbij kunnen verhuurders verwaarloosde en leegstaande panden overlaten aan het SVK dat vervolgens instaat voor de renovatie en verhuur. Deze kost wordt gerecupereerd via de huurinkomsten. Afhankelijk van de kostprijs van de renovatie blijft het pand langer in de sociale portefeuille van het

 

 

BETAALBARE WONINGEN

 

 1. VESPA treedt op als verhuurder van betaalbare woningen, bijvoorbeeld in de Fierensblokken, voor de categorie Antwerpenaren die net geen recht (meer) heeft op een sociale woning maar het ook moeilijk heeft op de private huur- en
 2. Voor de starters, jonge gezinnen en de zogenaamde “net-niet-categorie” onderzoeken we ook een Antwerps Huurmodel, waarbij formules worden gezocht om door private partijen gerealiseerde woningen te verhuren aan deze
 1. We brengen het Antwerps Woonmodel in de praktijk, met de Cadixwijk als eerste test case. Hierbij wordt de koper eigenaar van het huis of appartement, maar niet van de grond waar het op staat. Net in de wijken met de hoogste grondprijs zakt de prijs van een woning zo met wel 30%, of krijgt de koper 30% meer ruimte voor dezelfde prijs. Mits een positieve evaluatie rollen we het Antwerps Woonmodel verder

 

 

VEILIGE EN GEZONDE WONINGEN

 

 1. Leegstand, verwaarlozing en verkrotting worden actief aangepakt met een jaarlijkse verhoging van de heffing voor de betrokken
 1. Huisjesmelkerij wordt nog zwaarder bestraft. Huurders worden aangemoedigd om melding te maken van ongeoorloofde praktijken. Het aantal (politie)controles wordt verder
 1. We verbeteren de woonkwaliteit door bij nieuwe huurcontracten en in eerste instantie in wijken die zwak scoren qua woonkwaliteit, een conformiteitsattest op te leggen aan de eigenaar. De focus ligt daarbij op
  1. Niet-vergunde gebouwen en woningen komen niet meer in aanmerking voor een subsidie of (renovatie-/verbeter-)premie.
  2. De controles die nodig zijn voor het bekomen van een conformiteitsattest worden uitbesteed aan private bedrijven. Zo kan een groot aantal woningen in korte tijd gecontroleerd
 2. We zorgen voor voldoende betaalbare aangepaste woningen voor senioren en voor mensen met een beperking, met de juiste zorg in de directe AG VESPA koopt strategisch gronden en panden op en knoopt gesprekken aan met aanbieders en ontwikkelaars voor collectieve vormen van samenwonen voor personen met een beperking.
 3. AG VESPA verwezenlijkt het grond- en pandenbeleid van de stad, binnen een algemene ontwikkelingsvisie op wijken en buurten. Het koopt leegstaande, verwaarloosde of omgevingsverstorende panden op om die als kwaliteitsvolle wooneenheden terug op de markt te brengen. De ontwikkelingen die AG VESPA uitvoert, zijn steeds complementair aan de private sector. In geen geval zal AG VESPA in de plaats van de reguliere private markt
  1. Burgers krijgen alle informatie en ondersteuning met betrekking tot duurzaam (ver)bouwen en wonen bij één loket, zoals over slim energie- en watergebruik, de vergroening van de woonomgeving, premies en vergunningen, huren en conformiteitsattesten. De omvorming van diverse woonkantoren naar één Woonhuis met diverse antennes zetten we
 4. We streven naar het klimaatneutraal maken van het woonareaal en blijven inzetten op de renovatiepremie, zodat steeds meer woningen aangepast zijn aan de hedendaagse normen en langer kwaliteitsvol
  1. In het kader van preventieve veiligheidsmaatregelen zet de stad sensibiliseringscampagnes op die complementair zijn aan die van andere overheden over bijvoorbeeld de verplichte inspecties van de gasketels, over het installeren van brandmelders en over

 

 

STADSONTWIKKELING

 

 1. We gieten onze strategie voor stadsontwikkeling in een algemeen structuurplan met flexibele beleidsplannen waarmee we ruimte geven aan de stad van morgen. De focus ligt daarbij op Antwerpen als levendige woonstad op maat van de Antwerpenaren, als slimme netwerkstad en als robuust landschap met ruimte voor groen, water en recreatie. De visie van de Stadsbouwmeester over het afbouwen van de randen van de stad en het wegwerken van de barrières van de Schelde en de Ring staat daarbij centraal. We hebben aandacht voor de verschillende lagen en schalen in het historische, 19e-eeuwse en 20e-eeuwse
 2. In de binnenstad geven het sterke sociale weefsel en het aanwezige patrimonium veel kansen aan kleinschalige bedrijvigheid, aan creatieve initiatieven en In de 20e- eeuwse gordel komt meer ruimte voor grotere bedrijvigheid. Daar zetten we in op gemengde woon- en werkgebieden. Buiten de fortengordel en in het gebied rond de haven zorgen we ervoor dat het landelijke karakter behouden blijft.
  1. De Stadsbouwmeester speelt ten volle zijn rol bij de kwaliteitsbewaking, de planning en vergunning van grote
 3. Hoogbouw is geen doel op zich maar kan wel waar het de beste oplossing is voor woonkwaliteit en de slimme verdichting van de stad. In de 20ste-eeuwse gordel streven we naar een maximum van 6
 1. We ontwikkelen nieuwe ruimtelijke planningsprojecten met aandacht voor ruimtelijke veiligheid en de identiteit van de districten en wijken. We geven daarbij alle kansen aan technologisch innovatieve, vernieuwende en moderne De districten geven advies over zulke grote planningsprojecten.
 2. Met het oog op een evenwichtige wijkontwikkeling en met name de nood aan ontpitte binnengebieden, rustplekken en voldoende kwalitatieve publieke ruimte en parkeervoorzieningen waaronder buurtparkings, wensen we bestaande en toekomstige ruimtelijke uitvoeringsplannen te toetsen op het evenwicht bebouwing- groen-publieke ruimte. We wensen hiertoe een instrument te ontwikkelen en als piloot toe te passen op de ruimtelijke uitvoeringsplannen Binnenstad en
 3. De stad zet een ruimtelijk plan op voor het wegwerken van winkelleegstand en voor wonen boven winkels. De stad gaat de dialoog aan met de eigenaars van leegstaande panden over mogelijke bestemmingen in en boven de winkels. Onze winkel(straat)managers bieden hierin de nodige ondersteuning en verstrekken info over kortingen op de onroerende voorheffing voor dit soort
 4. Tegen 2024 komt Antwerpen uit de Een lange lijst projecten zal opgevolgd worden tot voltooiing, onder meer:
 • Het masterplan Sint-Anneke en Linkeroever
 • De opening van de Handelsbeurs
 • Nieuw Zuid
 • Harmonie
 • Park Groot Schijn
 • Cadix
 • Arena

 

 

 • ZNA Kempisch dok
 • Elzenveld
 • Gedempte Zuiderdokken
 • Slachthuissite
 • De Scheldekaaien
 • Arresthuis
 • Blue Gate
 • Groenplaats
 • Rubenshuis
 • Pelikaanstraat
 • NewsCity
 • Berchem stadion
 • Noorderlijn
 • Bosuilstadion
 • Park Hoekakker
 • Belgacom Meir
 • M HKA
 • Chiquita Building
 • Montevideo pakhuizen
 1. De stad blijft in hoog tempo stadskankers aanpakken en grote vrijgekomen sites, waaronder de Stuivenbergsite en het arresthuis in de Begijnenstraat,
 1. We onderzoeken en begeleiden indien mogelijk de herontwikkeling van het Copernicusbouwblok, als volgende stap in de opwaardering van de
 2. We vereenvoudigen en verbeteren de procedures voor het krijgen van een stedenbouwkundige vergunning. We vereenvoudigen de Bouwcode zodat ze op hoofdlijnen de ruimtelijke kwaliteit bewaakt en verder de technische vereisten voor veiligheid, woonkwaliteit en mobiliteit handhaaft. We steunen hierbij op het instrument van de Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit versnelt de procedure en biedt meer
  1. Water is een kostbaar goed. Ook in de stadshaven wordt er daarom ingezet op verbeterde waterkwaliteit door op en rond de watervlakken zwerfvuil te verwijderen op een innovatieve manier. Ook de jachthavens en andere gebruikers van de stadhaven worden geresponsabiliseerd om de waterkwaliteit mee te helpen verbeteren.
 3. Er wordt verder geïnvesteerd in de stadshaven als één van trekpleisters van het Eilandje. Om luchtkwaliteit mee te helpen verbeteren en geluidsimpact voor inwoners te beperken, wordt het aantal walstroomkasten aanzienlijk uitgebreid en gemoderniseerd waar nodig. Hierdoor kunnen vervuilende motoren maximaal vermeden
 4. Er wordt verder geïnvesteerd in faciliteiten, waaronder pontons op strategische locaties aan het water, om de verbinding te kunnen maken tussen land en water en zo toekomstige functies voor woonboten te

 

 

PROPERE STAD

 

 1. We ondersteunen groepen die hun wijk opruimen. Bewoners en buurtcomités moedigen we aan om hun buurt netjes te houden en organisatoren van evenementen om na hun evenement op te kuisen. De Stadsmariniers organiseren met de juiste diensten en de inwoners acties om zwerfvuil op te ruimen.
 2. We gaan door met acties zoals de Lentepoets en het plaatsen van bloembakken. Die zorgen niet alleen voor een mooier straatbeeld maar zijn ook gemeenschapsvormend en brengen buurtbewoners dichter bij elkaar. Een nette straat blijft langer proper.
 3. We blijven de lokale kringloop- en deeleconomie stimuleren en ondersteunen: kringwinkels, herstelcafés, weggeefwinkels, geefpleinen en dergelijke, met vrijwaring van het niet-commercieel oogmerk.
 4. We gaan voor zichtbare, voldoende en goed gespreide afvalbakken. Op druk bezochte plaatsen komen er meer Big Belly’s, die opvallen in het straatbeeld.
 5. We maken de afvalbakken en papiermanden slimmer door ze uit te rusten met sensoren en andere slimme toepassingen. Daardoor kunnen we zien wanneer de vuilbakken bijna vol zijn en ze dus moeten worden geledigd.
 6. De sorteerstraatjes worden grondig geëvalueerd, indien nodig bijgestuurd en verder uitgerold in functie van gebruiksvriendelijkheid, inpasbaarheid en het karakter van de verschillende wijken. We waken erover dat voor de plaatsing van sorteerstraatjes zo weinig mogelijk parkeerplaatsen verdwijnen. In wijken met sorteerstraatjes wordt nog twee keer per maand een groenophaling voorzien.
 7. Om het gebruik van de sorteerstraatjes te bevorderen en gelijktijdig het sluikstorten in te perken, wordt een netwerk opgezet waar de Antwerpenaar vlot de betaalpasjes kan herladen. We bekijken of we voor deze en andere functies de pas kunnen herladen via de bestaande betaalterminals in de diverse kleinhandelszaken en online via de   website.
 8. Op relevante plekken worden bladkorven toegestaan, naar analogie met de randgemeenten.
 9. We onderzoeken de haalbaarheid van één grofvuilophaling per jaar, binnen het decretaal kader.
 10. In overleg met het personeel halen we huisvuil ook op feestdagen op.
 11. We bekijken samen met onze buurgemeenten en de afvalintercommunales hoe we beter kunnen samenwerken in het kader van afvalverzameling en –verwerking, bijvoorbeeld door wederzijds gebruik van containerparken.
 12. Op ieder containerpark is ook een verhakselaar gratis te ontlenen om de snoeifracties te verkleinen en als bodembedekker te gebruiken.

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK