Vlaamse Ombudsman bemiddelt bij Corona(ver)huurproblemen

Corona-gerelateerde huurproblemen van een woning: Private huurders en verhuurders van een woning die problemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis kunnen de Vlaamse Ombudsdienst vragen tussen hen te bemiddelen.

De Ombudsman als onafhankelijke bemiddelaar: De ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Hij komt niet op voor de belangen van de huurder of de verhuurder maar helpt partijen om te komen tot een oplossing die rekening houdt met de rechten en belangen van beide partijen. De ombudsman is ook geen rechter, hij zal niets opleggen aan beide partijen. Zij komen samen vrijwillig tot een akkoord of niet.

Wanneer kan je een beroep doen op bemiddeling door de Ombudsdienst?

Het moet gaan om een probleem dat verband houdt met huur. Alle aspecten in de relatie tussen huurder en verhuurder komen in aanmerking. Voorbeelden: betalingsproblemen, (dringende) herstellingen, problemen bij de start of het einde van een huurcontract, verhuis,…
Het huurprobleem moet veroorzaakt zijn door de coronacrisis.
De huurder moet zijn hoofdverblijfplaats hebben in het gehuurde goed. (Handelshuur en studentenkamers komen niet in aanmerking voor bemiddeling.)
Het goed dat verhuurd wordt moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest. Huurwoningen in Brussel en Wallonië komen niet in aanmerking.
Huurder of verhuurder heeft zelf al een eerste poging ondernomen om onderling tot een oplossing te komen.
Je contacteert de ombudsman voor 1 oktober 2020. Dit is een uitzonderlijke en tijdelijke extra bevoegdheid van de ombudsman in het kader van de coronacrisis.

Wat houdt de bemiddeling door de ombudsman in?

De ombudsman werkt op basis van de informatie die huurder en/of verhuurder hem meedelen. Er wordt geen informatie opgevraagd bij andere instanties.

Op basis van die gegevens zal de ombudsman inschatten of een bemiddeling zinvol is. Is dat niet het geval, zal hij gericht doorverwijzen naar andere organisaties die kunnen helpen.Als een bemiddeling wordt gestart zal een onderzoeker van de ombudsdienst de huurder en de verhuurder contacteren en gedurende drie weken met beide partijen overleggen om zo tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Als dat lukt, zal de ombudsman dat akkoord duidelijk op papier zetten. Als er geen overeenstemming is, zal de ombudsman aan huurder en verhuurder een kort verslag bezorgen van de poging tot bemiddeling. Daarin maakt de ombudsman duidelijk of en in welke mate beide partijen zich geëngageerd hebben om tot een akkoord te komen en formuleert hij eventueel aanbevelingen naar de partijen.

Beide partijen kunnen tijdens of na de tussenkomst van de ombudsman het probleem nog altijd voor de rechter brengen. Let wel: de tussenkomst van de ombudsman schorst geen termijn voor het instellen van een vordering of beroep.

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK