Vanaf 30 juli Algemene Vergaderingen met max. 200 personen toegelaten

Eerder informeerden we dat fysieke Algemene Vergaderingen sinds 9 juni zowel binnen als buiten opnieuw konden plaatsvinden, initieel met max. 50  personen. Op 25 juni ll. werd de deelnemerslimiet verhoogd naar max. 100 deelnemers. Intussen raakte bekend dat er vanaf 30 juli max. 200 personen zullen mogen deelnemen aan een fysieke AV. Blijf wel te allen tijde de veiligheidsmaatregelen naleven.

Bovendien vond ook de publicatie in het Staatsblad plaats waaruit de verlenging van de maatregelen (tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste bij schriftelijke besluitvorming en de mogelijkheid tot uitstel van de AV, zoals voorzien in de wet van 20 december 2020) tot 30 september 2021 blijkt.

De FAQ van het federale Crisiscentrum, aangepast op 10 juni 2021, stelt dat sinds 9 juni 2021 Algemene Vergaderingen zowel binnen als buiten opnieuw toegelaten zijn, met maximum 50 personen. Bovendien is de deelnemerslimiet vanaf 25 juni 2021 opgetrokken tot maximum 100 personen, vanaf 30 juli wordt dit 200 personen. Het is evenwel belangrijk om steeds de veiligheidsvoorschriften te respecteren en in het bijzonder wat volgt: garandeer de social distancing van 1,5 m tussen elke persoon (let erop de AV te organiseren in een zaal die voldoende groot is); waak over de mondmaskerplicht; één mede-eigenaar per kavel komt naar de AV; zorg voor een goede verluchting.

Wij herhalen hier voor de gelegenheid de vroeger genomen maatregelen die nog steeds gelden:

Het Federaal Parlement nam op 18 december jl. het wetsontwerp houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de coronastrijd aan. Daarin worden oplossingen aangereikt in verband met de organisatie van Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen in coronatijden. Lees de goedgekeurde tekst. De wet werd op 24 december gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen werden bij KB van 24 juni 2021 verlengd tot 30 september 2021.

De drie belangrijke bepalingen omtrent de organisatie van AV’en zijn de volgende:
1. AV’en die moe(s)ten plaatsvinden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 kunnen worden uitgesteld met één jaar, dus naar de eerstvolgende 15-daagse periode voorzien in het reglement van interne orde. Dit geldt ook voor de nog niet georganiseerde AV’en die tijdens de eerste coronagolf werden uitgesteld en uiterlijk op 30 november 2020 hadden moeten plaatsvinden. Belangrijk hierbij is dat de duur van de mandaten (syndicus, leden van de Raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen) en het contract tussen syndicus en de VME van rechtswege worden verlengd tot de eerstvolgende AV. De begroting voor het nieuwe werkjaar wordt voorlopig geacht gelijk te zijn aan de begroting voor het werkkapitaal van het vorige werkjaar. Daartoe kunnen de syndici ook de nodige provisies opvragen aan de mede-eigenaars;

2. Er komt een tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste voor schriftelijke AV’en. De schriftelijke procedure wordt hierdoor vergemakkelijkt, schriftelijke AV’en zullen zo tot 30 juni 2021 met de gewone deelname-vereiste (zoals bij een  fysieke AV)  kunnen beslissen; d.w.z. dat meer dan de helft van de leden van de VME aan de stemming dient deel te nemen en dat deze mede-eigenaars ten minste over de helft van de aandelen in gemeenschappelijke delen moeten beschikken. De beslissingen zullen kunnen worden genomen met de gebruikelijke meerderheden van een fysieke AV. Geldig zijn de stembrieven die de syndicus per post of elektronisch ontvangt en dit binnen de 3 weken na datum van verzending van de oproeping. Indien spoedeisend (voor zover aangegeven in de oproeping) wordt de termijn van 3 weken ingekort naar 8 dagen;

3. Belangrijk is eveneens dat de mogelijkheid tot digitale AV’en in de wet wordt verankerd. Er wordt verduidelijkt dat mede-eigenaars zowel fysiek als vanop afstand, dus digitaal, kunnen deelnemen aan een AV. Dit omvat alle telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals videoconferencing. Cruciaal is wel dat de bijeenroeping daarin moet voorzien.

 

VZW De Eigenaarsbond

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK