Dienstverlening

Onze jarenlange filosofie berust op deze statuten die in 1941 werden opgesteld: “ter verdediging van de algemene belangen en de grondwettelijke rechten van de eigendom, de uitbreiding en de bescherming ervan.”

Een aanpassing aan de tijdsgeest van vandaag heeft ons een tiental jaren geleden een Visie- en Waardecharter opgeleverd: De Eigenaarsbond (Eb) is een onafhankelijke belangengroepering ten dienste van de (mede-)eigenaars en beheerders van vastgoed. De eigendom verdedigen, de eigenaars informeren, advies geven en bijstaan is het hoofddoel van De Eigenaarsbond. Deze taak willen we vervullen op een integere, dynamische, actuele en professionele wijze, zodat de eigenaars en mede-eigenaars kunnen rekenen op een toegevoegde waarde aan een minimale kost.

 

Onze dienstverlening spitst zich toe op twee hoofditems: verhuur en mede-eigendom.

Mede-eigendom

Specifiek voor de kleinere appartementsgebouwen (VME dient lid te zijn)

 • begeleiding van de syndicus
 • aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving
 • begeleiding mede-eigendom bij verandering van syndicus
 • opvolging incasso bijdragen – begeleiding met procedure vrederechter

Specifiek voor de grotere appartementsgebouwen (VME dient lid te zijn)

 • ondersteuning raad van mede-eigendom in hun controle functie van het gebouw, zowel algemene info als specifieke ondersteuning in moeilijke dossiers
 • aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving
 • begeleiding mede-eigendom bij verandering van syndicus

Specifiek voor de individuele mede-eigenaar (men dient individueel lid te zijn)

 • begeleiding bij probleem met syndicus of andere mede-eigenaar
 • nazicht individuele afrekeningen
 • begeleiding bij procedure vrederechter

Verhuur

 • behandeling klachten over niet betalen huur en alle andere problemen in de relatie met de huurder: schrijven van ingebrekestellingen, opmaken van verzoekschrift indien nodig;
 • opmaken van afrekeningen;
 • automatische indexdienst; berekenen van de geïndexeerde huurprijs
 • verkoop huurcontracten aangepast aan de laatste wetgeving ter zake

– Al deze activiteiten maken vooraf het voorwerp uit van een zo precies mogelijke kostenbegroting (hetzij tegen een vast bedrag – hetzij tegen een vast uurtarief) – hierbij wordt rekening gehouden met het lidmaatschap en worden alle tarieven zo voordelig mogelijk gehouden. Het lidgeld is geldig voor een jaar vanaf datum ontvangst lidgeld, in één keer volledig te betalen, en kan niet teruggevorderd worden, noch volledig, noch gedeeltelijk.

Door lid te worden en te zijn verklaart de aangeslotene zich akkoord met de van kracht zijnde voorwaarden en tarieven bij de Eigenaarsbond.

 • De Eigenaarsbond werkt uitsluitend voor haar geldig aangesloten leden (tijdige en volledige betaling van het lidgeld) echter is een eerste vrijblijvende consultatie om te bekijken of wij u effectief van dienst kunnen zijn en voor algemene vragen over onze werking, volledig gratis, mogelijk.
 • kosteloze raadpleging in alle onroerende aangelegenheden ( behalve mede-eigendom)
 • onderzoeken van iedere betwisting en ieder geschil inzake vastgoed
 • opstellen van huurovereenkomsten, aktes, aangiftes allerhande, oproepingen in verzoening, verzoekschriften, bezwaarschriften, briefwisseling, enz.
 • indexeren van de huurprijs volgens de wettelijke toepassingen
 • berekenen van de kostensplitsing tussen huurder en eigenaar

Tarificatie Diensten, Adviezen & Documenten
Lidgelden vanaf 1 januari 2021

LIDGELD (verhurende eigenaars, eigenaars met problemen andere dan mede-eigendom, steunende eigenaars). HET LIDMAATSCHAP IS PERSOONLIJK.

89 € jaarlijks d.w.z. op de dag van het aangaan van het lidmaatschap bent u voor 12 maanden lid, alle juridische consultaties (persoonlijk, per e-mail of telefonisch), zijn gratis inbegrepen

MEDE-EIGENDOM
VME’s, mede-eigenaarssyndici, professionele syndici/makelaars kunnen lid worden voor 140 euro op jaarbasis met het eerste (verkennend) gesprek in het lidmaatschap inbegrepen (evenals, indien nodig, aanvraag ondernemingsnummer en aanvraag registratie syndicus). In samenspraak met het nieuwe lid zullen afspraken gemaakt worden over de kostprijs van de studie van het dossier en van de te nemen acties (zie onze tarievenlijst). Daarbij wordt 33 € per half uur als maatstaf gebruikt voor de door de jurist/raadgever gespendeerde uren aan het dossier.

Individuele personen in mede-eigendom: zelfde tarief als gewoon lidgeld (individueel) en 33 euro per half uur voor vragen die uitgebreid antwoord en/of opzoekingswerk vergen (bestede tijd door betrokken jurist mee te delen)

JURIDISCH ADVIES

– huurproblematiek: 33€ per half uur indien omstandig schriftelijk antwoord met opzoeking nodig is (in afspraak met klant) of indien tijdens de consultatie het dossier ingewikkelder is dan voorzien en de consultatie uitloopt.
– mede-eigendom: prijsafspraak met lid voor gevraagde prestaties – 33 euro per half uur, verplaatsingskosten ingeval van vraag om bijstand op verplaatsing
– De juristen houden zich vrij voor telefonische vragen, alle werkdagen van 13u00 tot 14u00 en van 16u30 tot 16u50 (dit laatste behalve op vrijdag)
– Niet-naleving van afspraken: wij behouden ons het recht voor om bij niet-naleving van uw afspraak bij de jurist, zonder tijdige annulatie van minstens één dag op voorhand, een consultatie van 33,- € aan te rekenen.

OPMAAK HUURCONTRACT

€ 30,- Standaard: garage – akte bijk. bepaling
€ 45,- Standaard: Appartementen/woningen/handel/ Garage/magazijn/werkplaats – huurhernieuwing – Akte bijkomende bepaling:
€ 20,- + per blad
€ 25,- Huurbeëindiging

VERZOEKSCHRIFTEN – BESLUITEN

€ 50,- Minnelijke Schikking – Bezwaarschrift
€ 79,- Verzoekschrift/Dagvaarding
€ 10,- Volmacht
€ 25,- Schuldvordering
€ (min) 79,- Besluiten (Besluitenprijs af te spreken met lid)

DIVERSE BRIEVEN

€ 20,- / € 10,- Gewone brief – blanco / Exemplaar in kopie
€ 33,- / € 10,- Aangetekende brief – eenvoudige ingebrekestelling / Exemplaar in kopie
Prijs af te spreken met lid Complexe ingebrekestellingen (te bepalen door de jurist)

Alle portkosten worden doorgerekend, inclusief de wettelijk voorziene aangetekende brieven en kopieën voor de eigenaar.

AUTOMATISCHE INDEXATIEDIENST

(per huurder) vanaf 1 juli 2017

Opvolging indexatie en berekening
€ 19,-  + verzendingskosten (+ 8,67 €)  Huurder (aangetekend), kopie eigenaar
€ 19,- + verzendingskosten ( + 3,50 €)  Huurder (gewone post), kopie eigenaar
€ 19,- + verzendingskosten ( + 1,80 €)  naar eigenaar

Als de eigenaar zijn exemplaar per mail wenst, zijn er daarvoor geen verzendingskosten.

PLAATSBESCHRIJVING / HUURSCHADE

Laat niets aan het toeval over en vraag een onafhankelijke deskundige voor het opmaken van uw plaatsbeschrijving bij intrede huur. Na afloop van de huur zorgt deze deskundige ook voor goede afhandeling met een plaatsvergelijking bij uittrede.

Bent u opzoek naar een deskundige, contacteer ons kantoor op het nummer 03/232.26.06

DIVERSE DRUKWERKEN

€ 11,- Contracten digitaal (opgestuurd per mail)

€ 11,- Contracten – standaard plaatsbeschrijvingen (per 3 stuks -wanneer opgestuurd: + verzendingskosten)
€ 1,- Affiches
€ 4,- Wet mede-eigendom

KEURINGEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE (AREI) EN EPC (ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT)

Informeer u hierover bij ons.

ALLERLEI

€ 20,- + € 0,10 per A4-blad (kopies) Dossier overmaken aan advocaat + kopies
€ 5,- per attest  (Attest van woonst – attest gezinssamenstelling) opvragingen

€  15,- registratie van huurovereenkomst, online
Verzendingskosten – portkosten + € 1,-
Verplaatsingskosten: Antwerpen: forfait 10 € ; daarbuiten: wettelijke tarieven

FACULTATIEVE EN/OF EXTRA DIENSTEN (prijs in afspraak met lid bij grotere complexiteit)

– Kostenverdeling tussen huurder en verhuurder
– Onderzoek afrekeningen (niet te complexe afrekeningen worden standaard 79 euro aangerekend)
– Mede-eigendom allerhande: bijstand en voorbereiding: 33 euro per half uur

Bankrekening Eigenaarsbond : KBC BE88 7390 1029 5741 

Door lid te worden (en te zijn) verklaart de aangeslotene zich akkoord met de van kracht zijnde voorwaarden en tarieven bij De Eigenaarsbond vzw.

BERICHT AAN ONZE LEDEN

Jammer maar helaas moeten we een vele jaren lange gewoonte laten varen…  Vanaf 1 juli 2021 zullen er bij niet-tijdige betaling van onze facturen, nalatigheidsintresten en bijkomende kosten gerekend worden. De laatste twee jaar is het aantal onbetaalde facturen teveel gestegen om dit blijven te negeren. Natuurlijk rekenen wij op het begrip en de correctheid van onze leden om toch tijdig hun facturen te betalen. Indien dit niet het geval is zullen wij de voorwaarden toepassen die u vindt, in ons tijdschrift, op onze website en op onze facturen. Uiteraard hoop ik dat wij dit nooit moeten toepassen!
Alvast dank bij voorbaat voor uw begrip hiervoor.

Roland Haentjens
voorzitter vzw De Eigenaarsbond

Algemene voorwaarden : *Deze voorwaarden zijn toepasselijk voor zover partijen geen afwijkende schriftelijke contractuele afspraken hebben gemaakt. * Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze kantoren of bij wijze van storting op bovenvermeld rekeningnummer en dit binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Vanaf 01/01/2022 is deze termijn 14 dagen na factuurdatum * In geval van een herinneringsschrijven na verloop van voormelde termijn, zal een administratieve kost van 15,00 EUR worden aangerekend. * In geval van een tweede, aangetekend, herinneringsschrijven zal een administratieve kost van 25,00 EUR worden aangerekend. * Bovendien zal i.g.v. een gerechtelijke invordering bij elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 125,00 EUR aangerekend worden, eerdere rappelkosten niet inbegrepen. * Bij betwisting zijn de bevoegde rechtbanken deze van het arrondissement Antwerpen.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK