Dienstverlening

Onze jarenlange filosofie berust op deze statuten die in 1941 werden opgesteld: “ter verdediging van de algemene belangen en de grondwettelijke rechten van de eigendom, de uitbreiding en de bescherming ervan.”

Een aanpassing aan de tijdsgeest van vandaag heeft ons een tiental jaren geleden een Visie- en Waardecharter opgeleverd: De Eigenaarsbond (Eb) is een onafhankelijke belangengroepering ten dienste van de (mede-)eigenaars en beheerders van vastgoed. De eigendom verdedigen, de eigenaars informeren, advies geven en bijstaan is het hoofddoel van De Eigenaarsbond. Deze taak willen we vervullen op een integere, dynamische, actuele en professionele wijze, zodat de eigenaars en mede-eigenaars kunnen rekenen op een toegevoegde waarde aan een minimale kost.

 

Onze dienstverlening spitst zich toe op twee hoofditems: verhuur en mede-eigendom.

Mede-eigendom

Specifiek voor de kleinere appartementsgebouwen (VME dient lid te zijn)

 • begeleiding van de syndicus
 • aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving
 • begeleiding mede-eigendom bij verandering van syndicus
 • opvolging incasso bijdragen – begeleiding met procedure vrederechter

Specifiek voor de grotere appartementsgebouwen (VME dient lid te zijn)

 • ondersteuning raad van mede-eigendom in hun controle functie van het gebouw, zowel algemene info als specifieke ondersteuning in moeilijke dossiers
 • aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving
 • begeleiding mede-eigendom bij verandering van syndicus

Specifiek voor de individuele mede-eigenaar (men dient individueel lid te zijn)

 • begeleiding bij probleem met syndicus of andere mede-eigenaar
 • nazicht individuele afrekeningen
 • begeleiding bij procedure vrederechter

Verhuur

 • behandeling klachten over niet betalen huur en alle andere problemen in de relatie met de huurder: schrijven van ingebrekestellingen, opmaken van verzoekschrift indien nodig;
 • opmaken van afrekeningen;
 • automatische indexdienst; berekenen van de geïndexeerde huurprijs
 • verkoop huurcontracten aangepast aan de laatste wetgeving ter zake

– Al deze activiteiten maken vooraf het voorwerp uit van een zo precies mogelijke kostenbegroting (hetzij tegen een vast bedrag – hetzij tegen een vast uurtarief) – hierbij wordt rekening gehouden met het lidmaatschap en worden alle tarieven zo voordelig mogelijk gehouden. Het lidgeld is geldig voor een jaar vanaf datum ontvangst lidgeld, in één keer volledig te betalen, en kan niet teruggevorderd worden, noch volledig, noch gedeeltelijk.

Door lid te worden en te zijn verklaart de aangeslotene zich akkoord met de van kracht zijnde voorwaarden en tarieven bij de Eigenaarsbond.

 • De Eigenaarsbond werkt uitsluitend voor haar geldig aangesloten leden (tijdige en volledige betaling van het lidgeld) echter is een eerste vrijblijvende consultatie om te bekijken of wij u effectief van dienst kunnen zijn en voor algemene vragen over onze werking, volledig gratis, mogelijk.
 • kosteloze raadpleging in alle onroerende aangelegenheden ( behalve mede-eigendom)
 • onderzoeken van iedere betwisting en ieder geschil inzake vastgoed
 • opstellen van huurovereenkomsten, aktes, aangiftes allerhande, oproepingen in verzoening, verzoekschriften, bezwaarschriften, briefwisseling, enz.
 • indexeren van de huurprijs volgens de wettelijke toepassingen
 • berekenen van de kostensplitsing tussen huurder en eigenaar

Tarificatie Diensten, Adviezen & Documenten
Lidgelden vanaf 1 juli 2022

LIDGELD TOEGETREDEN PARTICULIEREN LEDEN (verhurende particulieren, particulieren met problemen andere dan mede-eigendom, steunende leden).
Het lidmaatschap is persoonlijk, op basis van uw rijksregisternummer.

€ 89,- jaarlijks d.w.z. op de dag van het aangaan van het lidmaatschap bent u voor 12 maanden lid, alle juridische consultaties (persoonlijk, per e-mail of telefonisch) van max. 30 min., zijn gratis inbegrepen.

LIDGELD TOEGETREDEN NIET-PARTICULIEREN LEDEN (verhurende niet-particulieren en niet-particulieren met problemen in mede-eigendom).
Het lidmaatschap is persoonlijk, op basis van uw ondernemingsnummer.

€ 140,- jaarlijks d.w.z. op de dag van het aangaan van het lidmaatschap bent u voor 12 maanden lid, alle juridische consultaties (persoonlijk, per e-mail of telefonisch) van max. 30 min., zijn gratis inbegrepen.

MEDE-EIGENDOM
VME’s, mede-eigenaarssyndici, Raad van Mede-Eigendom kunnen lid worden voor € 140,- op jaarbasis.

Voor de opstart van een nieuwe VME bedraagt het lidgeld voor het eerste jaar € 250,- met het eerste (verkennend) gesprek in het lidmaatschap inbegrepen. Dit is eveneens inclusief aanvraag ondernemingsnummer en registratie van de syndicus, exclusief kosten aangerekend door onze externe partner Liantis.
In samenspraak met het nieuwe lid zullen afspraken gemaakt worden over de kostprijs van de studie van het dossier en van de te nemen acties (zie onze tarievenlijst). Daarbij wordt € 45,- per half uur als maatstaf gebruikt voor de door de jurist/raadgever gespendeerde uren aan het dossier. Vanaf het tweede jaar bedraagt het lidgeld €140,-.

Individuele personen in mede-eigendom: zelfde tarief als gewoon lidgeld (individueel) en € 45,- euro per half uur voor vragen die uitgebreid antwoord en/of opzoekingswerk vergen (bestede tijd door betrokken jurist mee te delen)

JURIDISCH ADVIES

Gratis – Eenvoudige, korte, juridische telefonische vragen (max. 5 min.)
maandag t.e.m. vrijdag tussen 13u en 14u tijdens het “Telefonisch uurtje”

Gratis – Afspraken (max. 30min.) op kantoor/telefonisch/Online
Voor afspraken langer dan 30min. of prestaties die buiten de gewone consultaties vallen, zoals onderzoek en opmaak dossier, eveneens als een omstandig antwoord bedraagt het tarief € 45,- per half uur. 

– € 45,- per half uur – Complex dossier – Onze medewerker zal aangeven wanneer uw dossier een complexe(re) vraag of vragen betreft en bijgevolg zal aangerekend worden.

– € 45,- per half uur, – VME – Afspraken – Excl. verplaatsingskosten ingeval van vraag om bijstand.

€ 35,- Bij niet-naleving van afspraken behouden wij ons het recht om bij niet-naleving van uw afspraak bij de jurist, zonder tijdige annulatie van minstens één dag op voorhand, een consultatie aan te rekenen.

OPMAAK HUURCONTRACT

€ 45,- Garage – Akte bijkomende bepaling (annex)
€ 60,- Appartementen/woningen/handel/
magazijn/werkplaats
€ 45,- Huurhernieuwing
€ 45,- Huurbeëindiging

VERZOEKSCHRIFTEN – BESLUITEN

€ 45,- Eenvoudige ingebrekestelling
€ 50,- Minnelijke Schikking / Bezwaarschrift
€ 100,- Verzoekschrift / Dagvaarding
€ 25,- Volmacht
€ 45,-/30min Schuldvordering
€ 45,-/30min Besluiten (Besluitenprijs af te spreken met lid)

DIVERSE BRIEVEN

€ 25,- Gewone brief of e-mail
€ 10,- Exemplaar in kopie
€ 90,- (min.) (€ 45,- / 30min.) Complexe brief

Prijzen exclusief verzendingskosten.

AUTOMATISCHE INDEXATIEDIENST

(per huurder) vanaf 1 juli 2022

Jaarlijkse opvolging indexatie en berekening
€ 25,-  excl. verzendingskosten

Als de eigenaar zijn exemplaar per mail wenst,
zijn er daarvoor geen verzendingskosten.

PLAATSBESCHRIJVING / HUURSCHADE

Laat niets aan het toeval over en vraag een onafhankelijke deskundige voor het opmaken van uw plaatsbeschrijving bij intrede huur. Na afloop van de huur zorgt deze deskundige ook voor goede afhandeling met een plaatsvergelijking bij uittrede.

Bent u opzoek naar een deskundige, contacteer ons kantoor op het nummer 03/232.26.06

DIVERSE DRUKWERKEN

€ 25,- Blanco huurcontract (per post 2 exemplaren)
€ 25,- Blanco plaatsbeschrijving (per post 2 exemplaren)
€ 25,- Blanco modeldocument
€ 5,-  Affiches
€ 10,- Wet mede-eigendom
€ 10,- Huurboekje
€ 10,- Extra exemplaar “HomePage”

Prijzen exclusief verzendingskosten.

KEURINGEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE (AREI) EN EPC (ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT)

Informeer u hierover bij ons.

ALLERLEI

€ 25,- Registratie van huurovereenkomst én plaatsbeschrijving
€ 25,- Registratie van huurovereenkomst of plaatsbeschrijving of annex

€ 25,- Dossier overmaken aan deurwaarder (excl. kopies en verzendingskosten)
€ 45,- Dossier overmaken aan advocaat (excl. kopies en verzendingskosten)

€ 10,- per attest  (Attest van woonst – attest gezinssamenstelling) opvragingen
(Excl. kosten aangerekend door de gemeente van aflevering)

€ 0,15/bladzijde Kopies op vraag van klant

€ 3,- (min.) Verzendingskosten gewone zending
€ 10,- (min.) Verzendingskosten aangetekende zending
(Verzendingskosten worden steeds apart aangerekend)

Verplaatsingskosten: Antwerpen: forfait € 25,-
Buiten Antwerpen: wettelijke tarieven met een minimum van € 25,-

EXTRA DIENSTEN

€ 110,- Verhuurpakket (Opmaak huurovereenkomst – Blanco plaatsbeschrijving – Registratie huurovereenkomst én plaatsbeschrijving – 1ste jaarlijkse indexatie én verzoek bewijs verzekering)
€ 90,- (min.) (€ 45,- per half uur) Nazicht afrekening syndicus
€ 90,- (min.) (€ 45,- per half uur) Kostenverdeling tussen huurder en verhuurder
€ 90,- (min.) ( 45,- per half uur) Mede-eigendom allerhande: bijstand en voorbereiding, excl. eventuele verplaatsingsvergoeding
€ 90,- (min.) (€ 45,- per half uur) Huur vergaderruimte van De Eigenaarsbond vzw voor het houden van uw jaarlijkse algemene vergadering.

Bankrekening: KBC BE88 7390 1029 5741 

Door lid te worden (en te zijn) verklaart de aangeslotene zich akkoord met de van kracht zijnde voorwaarden en tarieven bij De Eigenaarsbond vzw.

FACTURATIE VOORWAARDEN :
* Deze voorwaarden zijn toepasselijk voor zover partijen geen afwijkende schriftelijke contractuele afspraken hebben gemaakt.
* Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze kantoren of bij wijze van storting op rekeningnummer KBC BE88 7390 1029 5741 en dit binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum.
* In geval van een herinneringsschrijven na verloop van voormelde termijn, zal een administratieve kost van 25,00 EUR worden aangerekend.
* In geval van een tweede, aangetekend, herinneringsschrijven zal een administratieve kost van 35,00 EUR worden aangerekend.
* Bovendien zal i.g.v. een gerechtelijke invordering bij elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 125,00 EUR aangerekend worden, eerdere rappelkosten niet inbegrepen.
* Bij betwisting zijn de bevoegde rechtbanken deze van het arrondissement Antwerpen.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK