Dienstverlening

Onze jarenlange filosofie berust op deze statuten die in 1941 werden opgesteld: “ter verdediging van de algemene belangen en de grondwettelijke rechten van de eigendom, de uitbreiding en de bescherming ervan.”

Een aanpassing aan de tijdsgeest van vandaag heeft ons een tiental jaren geleden een Visie- en Waardecharter opgeleverd: De Eigenaarsbond (Eb) is een onafhankelijke belangengroepering ten dienste van de (mede-)eigenaars en beheerders van vastgoed. De eigendom verdedigen, de eigenaars informeren, advies geven en bijstaan is het hoofddoel van De Eigenaarsbond. Deze taak willen we vervullen op een integere, dynamische, actuele en professionele wijze, zodat de eigenaars en mede-eigenaars kunnen rekenen op een toegevoegde waarde aan een minimale kost.

 

Onze dienstverlening spitst zich toe op twee hoofditems: verhuur en mede-eigendom.

Mede-eigendom

Specifiek voor de kleinere appartementsgebouwen (VME dient lid te zijn)

 • begeleiding van de syndicus
 • aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving
 • begeleiding mede-eigendom bij verandering van syndicus
 • opvolging incasso bijdragen – begeleiding met procedure vrederechter

Specifiek voor de grotere appartementsgebouwen (VME dient lid te zijn)

 • ondersteuning raad van mede-eigendom in hun controle functie van het gebouw, zowel algemene info als specifieke ondersteuning in moeilijke dossiers
 • aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving
 • begeleiding mede-eigendom bij verandering van syndicus

Specifiek voor de individuele mede-eigenaar (men dient individueel lid te zijn)

 • begeleiding bij probleem met syndicus of andere mede-eigenaar
 • nazicht individuele afrekeningen
 • begeleiding bij procedure vrederechter

Verhuur

 • behandeling klachten over niet betalen huur en alle andere problemen in de relatie met de huurder: schrijven van ingebrekestellingen, opmaken van verzoekschrift indien nodig;
 • opmaken van afrekeningen;
 • automatische indexdienst; berekenen van de geïndexeerde huurprijs
 • verkoop huurcontracten aangepast aan de laatste wetgeving ter zake

– Al deze activiteiten maken vooraf het voorwerp uit van een zo precies mogelijke kostenbegroting (hetzij tegen een vast bedrag – hetzij tegen een vast uurtarief) – hierbij
wordt rekening gehouden met het lidmaatschap en worden alle tarieven zo voordelig mogelijk gehouden. Het lidgeld is geldig voor een jaar vanaf datum ontvangst lidgeld, in één keer volledig te betalen, en kan niet teruggevorderd worden, noch volledig, noch gedeeltelijk.

Door lid te worden en te zijn verklaart de aangeslotene zich akkoord met de van kracht zijnde voorwaarden en tarieven bij de Eigenaarsbond.

 • De Eigenaarsbond werkt uitsluitend voor haar geldig aangesloten leden (tijdige en volledige betaling van het lidgeld)
 • kosteloze raadpleging in alle onroerende aangelegenheden ( behalve mede-eigendom)
 • onderzoeken van iedere betwisting en ieder geschil inzake vastgoed
 • opstellen van huurovereenkomsten, aktes, aangiftes allerhande, oproepingen in verzoening, verzoekschriften, bezwaarschriften, briefwisseling, enz.
 • indexeren van de huurprijs volgens de wettelijke toepassingen
 • berekenen van de kostensplitsing tussen huurder en eigenaar

Tarificatie Diensten, Adviezen & Documenten
Lidgelden vanaf 1 juli 2016

LIDGELD (verhurende eigenaars, eigenaars met problemen andere dan mede-eigendom, steunende eigenaars). HET LIDMAATSCHAP IS PERSOONLIJK.

89 € jaarlijks d.w.z. op de dag van het aangaan van het lidmaatschap bent u voor 12 maanden lid, alle juridische consultaties (persoonlijk, per e-mail of telefonisch), zijn gratis inbegrepen

MEDE-EIGENDOM
VME’s, mede-eigenaars (al of niet lid binnen een VME), syndici, kunnen lid worden voor 140 euro op jaarbasis, indien na een eerste, GRATIS verkennend gesprek duidelijk is dat de Eigenaarsbond het kandidaat-lid daadwerkelijk kan helpen met zijn dossier. In samenspraak met het nieuwe lid zullen afspraken gemaakt worden over de kostprijs van de studie van het dossier en van de te nemen acties. Daarbij wordt 30 € per half uur als maatstaf gebruikt voor de door de jurist gespendeerde uren aan het dossier.

Individuele personen in mede-eigendom: zelfde tarief als gewoon lidgeld (individueel)

JURIDISCH ADVIES

– huurproblematiek: 30€ per half uur indien omstandig schriftelijk antwoord met opzoeking nodig is (in afspraak met klant) of indien tijdens de consultatie het dossier ingewikkelder is dan voorzien en de consultatie uitloopt.
– mede-eigendom: prijsafspraak met lid voor gevraagde prestaties – 30 euro per half uur, verplaatsingskosten ingeval van vraag om bijstand op verplaatsing
– De juristen houden zich vrij voor telefonische vragen, alle werkdagen van 13u00 tot 14u00 en van 16u30 tot 16u50 (dit laatste behalve op vrijdag)
– Niet-naleving van afspraken: wij behouden ons het recht voor om bij niet-naleving van uw afspraak bij de jurist, zonder tijdige annulatie van minstens één dag op voorhand, een consultatie van 30,- € aan te rekenen.

OPMAAK HUURCONTRACT

€ 30,- Standaard: garage – akte bijk. bepaling
€ 45,- Standaard: Appartementen/woningen/handel/ Garage/magazijn/werkplaats – huurhernieuwing – Akte bijkomende bepaling:
€ 20,- + per blad
€ 25,- Huurbeëindiging

VERZOEKSCHRIFTEN – BESLUITEN

€ 50,- Minnelijke Schikking – Bezwaarschrift
€ 75,- Verzoekschrift/Dagvaarding
€ 10,- Volmacht
€ 25,- Schuldvordering
€ (min) 75,- Besluiten (Besluitenprijs af te spreken met lid)

DIVERSE BRIEVEN

€ 20,- / € 10,- Gewone brief – blanco / Exemplaar in kopie
€ 30,- / € 10,- Aangetekende brief – eenvoudige ingebrekestelling / Exemplaar in kopie
Prijs af te spreken met lid Complexe ingebrekestellingen (te bepalen door de jurist)

Alle portkosten worden doorgerekend, inclusief de wettelijk voorziene aangetekende brieven en kopieën voor de eigenaar.

AUTOMATISCHE INDEXATIEDIENST

(per huurder) vanaf 1 juli 2017

Opvolging indexatie en berekening
€ 18,-  + verzendingskosten (+ 8,57 €)  Huurder (aangetekend), kopie eigenaar
€ 18,- + verzendingskosten ( + 3,40 €)  Huurder (gewone post), kopie eigenaar
€ 18,- + verzendingskosten ( + 1,70 €)  naar eigenaar

Als de eigenaar zijn exemplaar per mail wenst, zijn er daarvoor geen verzendingskosten.

PLAATSBESCHRIJVING / HUURSCHADE

Tarief afhankelijk van het uit te voeren werk door de expert. Indien gewenst , kunnen wij u een expert aanraden.

DIVERSE DRUKWERKEN

€   9,- Contracten digitaal (opgestuurd per mail)

€ 10,- Contracten – standaard plaatsbeschrijvingen (per 3 stuks -wanneer opgestuurd: + verzendingskosten)
€ 1,- Affiches – Koninklijke besluiten
€ 4,- Wet mede-eigendom

KEURINGEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE (AREI) EN EPC (ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT)

Informeer u hierover bij ons.

ALLERLEI

€ 20,- + € 0,10 per A4-blad (kopies) Dossier overmaken aan advocaat + kopies
€ 5,- per attest  (Attest van woonst – attest gezinssamenstelling) opvragingen

€ 10,- registratie van huurovereenkomst, online of op registratiekantoor Antwerpen
Verzendingskosten – portkosten + € 1,-
Verplaatsingskosten: Antwerpen: forfait 10 € ; daarbuiten: wettelijke tarieven

FACULTATIEVE EN/OF EXTRA DIENSTEN (prijs in afspraak met lid bij grotere complexiteit)

– Kostenverdeling tussen huurder en verhuurder
– Onderzoek afrekeningen (niet te complexe afrekeningen worden standaard 75 euro aangerekend)
– Mede-eigendom allerhande: bijstand en voorbereiding: 30 euro per half uur

Bankrekeningen Eigenaarsbond : KBC: BE88 7390 1029 5741 BNP Fortis: BE 80 2200 9219 2977

Door lid te worden (en te zijn) verklaart de aangeslotene zich akkoord met de van kracht zijnde voorwaarden en tarieven bij De Eigenaarsbond vzw.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK