Dienstverlening

Onze jarenlange filosofie berust op deze statuten die in 1941 werden opgesteld: “ter verdediging van de algemene belangen en de grondwettelijke rechten van de eigendom, de uitbreiding en de bescherming ervan.”

Een aanpassing aan de tijdsgeest van vandaag heeft ons een tiental jaren geleden een Visie- en Waardecharter opgeleverd: De Eigenaarsbond (Eb) is een onafhankelijke belangengroepering ten dienste van de (mede-)eigenaars en beheerders van vastgoed. De eigendom verdedigen, de eigenaars informeren, advies geven en bijstaan is het hoofddoel van De Eigenaarsbond. Deze taak willen we vervullen op een integere, dynamische, actuele en professionele wijze, zodat de eigenaars en mede-eigenaars kunnen rekenen op een toegevoegde waarde aan een minimale kost.

 

Onze dienstverlening spitst zich toe op twee hoofditems: verhuur en mede-eigendom.

Mede-eigendom

Specifiek voor de kleinere appartementsgebouwen (VME dient lid te zijn)

 • begeleiding van de syndicus
 • aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving
 • begeleiding mede-eigendom bij verandering van syndicus
 • opvolging incasso bijdragen – begeleiding met procedure vrederechter

Specifiek voor de grotere appartementsgebouwen (VME dient lid te zijn)

 • ondersteuning raad van mede-eigendom in hun controle functie van het gebouw, zowel algemene info als specifieke ondersteuning in moeilijke dossiers
 • aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving
 • begeleiding mede-eigendom bij verandering van syndicus

Specifiek voor de individuele mede-eigenaar (men dient individueel lid te zijn)

 • begeleiding bij probleem met syndicus of andere mede-eigenaar
 • nazicht individuele afrekeningen
 • begeleiding bij procedure vrederechter

Verhuur

Wij adviseren en ondersteunen u graag in de verschillende fases bij de verhuur van uw onroerend goed:

 • opmaak van uw huurovereenkomst welke zijn aangepast aan de laatste wetgeving;
 • registratie van de huurovereenkomst en plaatsbeschrijving: bij de verhuur van een onroerend goed is het bij aanvang wettelijk verplicht om de huurovereenkomst én de plaatsbeschrijving te laten registreren;
 • jaarlijkse automatische indexdienst: elk jaar kan u als eigenaar de huurprijs op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van het contract indexeren.
 • opmaken van afrekeningen;
 • behandeling klachten over niet betalen huur en alle andere problemen in de relatie met de huurder: schrijven van ingebrekestellingen, opmaken van verzoekschrift indien nodig;

– Al deze activiteiten maken vooraf het voorwerp uit van een zo precies mogelijke kostenbegroting (hetzij tegen een vast bedrag – hetzij tegen een vast uurtarief) – hierbij wordt rekening gehouden met het lidmaatschap en worden alle tarieven zo voordelig mogelijk gehouden. Het lidgeld is geldig voor een jaar vanaf datum ontvangst lidgeld, in één keer volledig te betalen, en kan niet teruggevorderd worden, noch volledig, noch gedeeltelijk.

Door lid te worden en te zijn verklaart de aangeslotene zich akkoord met de van kracht zijnde voorwaarden en tarieven bij de Eigenaarsbond.

 • De Eigenaarsbond werkt uitsluitend voor haar geldig aangesloten leden (tijdige en volledige betaling van het lidgeld) echter is een eerste vrijblijvende consultatie om te bekijken of wij u effectief van dienst kunnen zijn en voor algemene vragen over onze werking, volledig gratis, mogelijk.
 • kosteloze raadpleging in alle onroerende aangelegenheden ( behalve mede-eigendom)
 • onderzoeken van iedere betwisting en ieder geschil inzake vastgoed
 • opstellen van huurovereenkomsten, aktes, aangiftes allerhande, oproepingen in verzoening, verzoekschriften, bezwaarschriften, briefwisseling, enz.
 • indexeren van de huurprijs volgens de wettelijke toepassingen
 • berekenen van de kostensplitsing tussen huurder en eigenaar

Tarificatie Diensten, Adviezen & Documenten
Lidgelden vanaf 1 januari 2024

LIDGELD TOEGETREDEN LEDEN

Het lidmaatschap is persoonlijk, op basis van uw rijksregisternummer of ondernemingsnummer. De datum van aanvang van uw lidmaatschap is de ontvangstdatum van het lidgeld op de rekening van De Eigenaarsbond vzw en start uw lidmaatschap voor 12 maanden.

PARTICULIEREN – €125
NIET-PARTICULIEREN – €225
(FEITELIJKE) VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS (*) – €175

Wat is inbegrepen in uw lidmaatschap?

 • incl. exclusief e-mailadres waarnaar u uw vragen kan sturen
 • incl. dagelijks telefonisch uurtje voor eenvoudige, korte, juridische vragen van max. 5 minuten
 • incl. jaarlijks 3 afspraken (max. 30 min., per consultatie élk) (kantoor, telefonisch of online)
 • incl. abonnement op ons driemaandelijks tijdschrift
 • incl. infosessies georganiseerd door De Eigenaarsbond vzw
 • Incl. voordeeltarieven bij geselecteerde partners
 • incl. “Te huur”-affiches en inlichtingenfiches

(*) Wenst u een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) op te starten?

Tijdens een eerste (verkennend) gesprek bekijken wij graag de mogelijkheden voor uw gebouw. Voor de opstart van een nieuwe VME bedraagt het lidgeld voor het eerste jaar €275. Dit is eveneens inclusief aanvraag ondernemingsnummer en registratie van de syndicus, exclusief kosten aangerekend door onze externe partner Liantis.
Vanaf het tweede jaar bedraagt het lidgeld €175.

Door het betalen van het lidgeld verklaart men zich akkoord met de algemene voorwaarden en tarieven van De Eigenaarsbond vzw.

JURIDISCH ADVIES

Gratis – Voor eenvoudige, korte, juridische telefonische vragen (max. 5 min.) die een relatief eenvoudig antwoord vergen kan u ons contacteren maandag t.e.m. vrijdag tussen 13u en 14u tijdens het “Telefonisch uurtje”.
Voor complexere vragen wordt een afspraak ingepland.

€25/15min. – Afspraken op kantoor/telefonisch/online
(in uw lidmaatschap heeft u per 12 maanden 3 gratis afspraken van max. 30 min., per consultatie élk. Duurt de afspraak langer of wenst u meer afspraken, dan worden de afspraken betalend)

€25/15min. – Prestaties buiten de gewone consultaties
(oa. onderzoek dossier, opmaak dossier, nazicht statuten, opzoekingen)

€25/15min. – E-mailverkeer
(vanaf uw 3de e-mail in een gesprek over hetzelfde onderwerp).

OPMAAK HUUROVEREENKOMST

€75 – Appartementen / Woningen / Tweede verblijf
€75 – Handel / Pop-up
€65 – Garage / Magazijn / Werkplaats
€50 – Addendum / Huurhernieuwing / Huurbeëindiging

JURIDISCHE BRIEVEN

€50 – Minnelijke Schikking / Bezwaarschrift
€50 – Eenvoudige ingebrekestelling / Schuldvordering
€125 – Verzoekschrift / Dagvaarding
€50/30min. (*) – Besluiten

(*) min. €90

DIVERSE BRIEVEN

€35 – Gewone brief of e-mail
€15 – Exemplaar in kopie
€50/30min. (*) – Complexe brief

(*) min. €90

VERHUURPAKKET

€125

 • Opmaak huurovereenkomst (t.w.v. €75)
 • Blanco invulmodel voor de plaatsbeschrijving (t.w.v. €27)
 • Energieovernamedocument
 • Registratie huurovereenkomst én plaatsbeschrijving (t.w.v. €27)
 • Indexatie (enkel de 1ste indexatie) + Verzoek voor het bewijs van de verzekering (t.w.v. 27)
  Uw verhuurdossier wordt vervolgens opgevolgd voor de jaarlijkse indexatie

REGISTRATIEDIENST

€27

Registratie van huurovereenkomst én/of
plaatsbeschrijving of annex

Na registratie ontvangt u het registratiebewijs per e-mail.

INDEXATIEDIENST

€20 – Nazicht berekening / individuele berekening zonder brief

€35 – Individuele berekening mét brief

€27 – Automatische indexatiedienst:
Jaarlijkse opvolging van de huurindexatie met berekening van de nieuwe huurprijs en het schrijven naar de huurder.
De eerste berekening = individuele berekening

Als de eigenaar zijn exemplaar per mail wenst, zijn er daarvoor geen verzendingskosten.

ALLERLEI

€27 – Dossier overmaken aan de Vrederechter
(via E-Deposit)
€27 – Dossier overmaken aan de deurwaarder
(excl. kopies en verzendingskosten)
€50 – Dossier overmaken aan de advocaat
(excl. kopies en verzendingskosten)
€15 – Per attest van woonst en/of attest gezinssamenstelling
(excl. kosten aangerekend door de gemeente van aflevering)

DIVERSE DRUKWERKEN

€40 – Blanco huurovereenkomst (per post 2 exemplaren)
€27 – Blanco plaatsbeschrijving (per post 2 exemplaren)
€35 – Blanco modeldocument
€5 – Affiches
€11 – Huurboekje
€15 – Extra exemplaar “HomePage”
€0,20/bladzijde – Kopies op vraag van lid

DIENSTVERLENING MEDE-EIGENDOM

€15 – Wet Mede-Eigendom
€35 – Blanco modeldocument
€100 – Opstart van een nieuwe VME
(aanvraag ondernemingsnummer en registratie syndicus) (**)
€50 – Wettelijke registratie van de syndicus (**)

€50/30min. (*) – Opmaak / Nazicht afrekening syndicus
€50/30min. (*) – Informatieverplichting syndicus bij verkoop
€50/30min. (*) – Splitsing jaarafrekening verkoper en koper

€50/30min. (*) – Kostenverdeling tussen huurder en verhuurder
€50/30min. (*) – Commissaris van de Rekeningen
€200 – Opmaak Reglement van Interne Orde (RIO)
€50/30min. (*) – Mede-eigendom allerhande
O.b.v. offerte – Bijstand tijdens de Algemene Vergadering
€50/30min. (*) – Huur vergaderruimte van De Eigenaarsbond vzw voor het houden van uw jaarlijkse algemene vergadering.

(*) min. €90
(**) Exclusief kosten door externe partner

VERZENDINGKOSTEN /
VERPLAATSINGSKOSTEN

Verzendingskosten:
€5 + posttarief  – Gewone zending
€12,50 + posttarief  – Aangetekende zending

Verplaatsingsvergoeding: €30 (forfait)
Kilometervergoeding: wettelijke tarieven van toepassing

Verzendings- en verplaatsingskosten worden steeds apart aangerekend.

PLAATSBESCHRIJVING / HUURSCHADE

Laat niets aan het toeval over en vraag een onafhankelijke deskundige voor het opmaken van uw plaatsbeschrijving bij intrede huur. Na afloop van de huur zorgt deze deskundige ook voor goede afhandeling met een plaatsvergelijking bij uittrede.

Bent u opzoek naar een deskundige, contacteer ons kantoor op het nummer 03 232 26 06.

EPC (ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT)
KEURINGEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE (AREI) EN
ASBESTATTEST 

Bent u opzoek naar een deskundige, contacteer ons kantoor op het nummer 03 232 26 06.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Onze facturen zijn via bancontact betaalbaar op onze kantoren of bij wijze van storting op rekeningnummer KBC BE88 7390 1029 5741 en dit binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum.
 • De tarieven worden jaarlijks aangepast op 1 januari.
 • Deze voorwaarden zijn toepasselijk voor zover partijen geen afwijkende schriftelijke contractuele afspraken hebben gemaakt.
 • Bij discussie of gelijk welke onduidelijkheid is het de voorzitter van De Eigenaarsbond die beslist.
 • Voorafgaand aan de vervaldatum ontvangt u een gratis herinnering.
 • In geval van een laattijdige betaling ontvangt u via e-mail een gratis eerste herinnering.
  In geval van een tweede herinnering hanteren wij volgende kosten:
 • €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk aan €150 is ;
 • €30 + 10% van het verschuldigde bedrag als dat bedrag tussen €150,01 en €500 ligt;
 • €65 + 10% van het verschuldigde bedrag als dat bedrag hoger is dan €500.
 • Exclusief de wettelijk van toepassing zijnde verwijlintresten: referentievoet vermeerderd met acht procent.

 

 • In geval van het niet naleven van een gemaakte afspraak, zonder een tijdige annulatie van minstens één werkdag op voorhand, behouden wij ons het recht om een schadevergoeding van €50 aan te rekenen.
 • Om misbruik van het telefonisch uurtje tegen te gaan, zijn we genoodzaakt een consultatie van €50 aan te rekenen indien leden de 5 minuten niet respecteren.
 • In geval De Eigenaarsbond vzw niet verwittigd werd van een verandering in het indexatiedossier (oa. einde huurovereenkomst) en de indexatie werd uitgevoerd, behouden wij ons het recht om de vergoeding aan te rekenen.
 • De Eigenaarsbond vzw benadrukt de onafhankelijkheid bij doorverwijzing naar derden. Tarieven zijn in rechtstreeks overleg met desbetreffende partij.
 • Bij betwisting zijn de bevoegde rechtbanken deze van het arrondissement Antwerpen.

 

 

UPDATE TARIEVEN: 1/1/2024

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK